မြန်မာနိုင်ငံလုပ်သားများ ကျွမ်းကျင်မှု " စံ " သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းရေးအဖွဲ့ (NSSA) ၏ ကော်မတီများနှင့်အဖွဲ့ဝင်များ

(၁) မြန်မာနိုင်ငံလုပ်သားများကျွမ်းကျင်မှု " စံ " သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းရေးအဖွဲ့ (National Skills Standards Authority - NSSA)

(၂) ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးအကဲဖြတ်ရေးနှင့် အသိအမှတ်ပြုရေးကော်မတီ၏ အဖွဲ့ဝင်များ

(၃) အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုလေ့ကျင့်ရေးကော်မတီ၏ အဖွဲ့ဝင်များ

(၄) အလုပ်အကိုင် ကျွမ်းကျင်မှု“စံ”သတ်မှတ်ရေးကော်မတီများ၏ အဖွဲ့ဝင်များ

(၅) အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ သင်ရိုးညွှန်းတမ်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအဖွဲ့များ

 

(၁) မြန်မာနိုင်ငံလုပ်သား များကျွမ်းကျင်မှု " စံ " သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းရေးအဖွဲ့ (National Skills Standards Authority - NSSA)

စဉ် အမည် ၊ ရာထူး

တာဝန်

(၁)

အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်

အလုပ်သမား၊လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန  

ဥက္ကဋ္ဌ

(၂) အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်
စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့်စက်မှုဝန်ကြီးဌာန

ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ

(၃)

အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

အဖွဲ့ဝင်

(၄)

အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်

စီးပွားရေး နှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
အဖွဲ့ဝင်
(၅)

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာန

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

အဖွဲ့ဝင်
(၆)

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

သမဝါယမဦးစီးဌာန

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

အဖွဲ့ဝင်
(၇)

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

ပို့ဆောင်ရေးဦးစီးဌာန

ပို့ဆောင်ရေး နှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

အဖွဲ့ဝင်
(၈)

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

သတင်းအချက်အလက်နှင့်နည်းပညာဦးစီးဌာန

ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

အဖွဲ့ဝင်
(၉)

ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး

မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း

သယံဇာတ နှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန

အဖွဲ့ဝင်
(၁၀)

ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး

သတ္တုတွင်းဦးစီးဌာန

သယံဇာတ နှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန

အဖွဲ့ဝင်
(၁၁)

ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး

လျှပ်စစ်ဓါတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်း

လျှပ်စစ် နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန

အဖွဲ့ဝင်
(၁၂)

ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး

ရေနံနှင့် သဘာဝဓါတ်ငွေ့စီမံရေးဦးစီးဌာန

လျှပ်စစ် နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန

အဖွဲ့ဝင်
(၁၃)

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန

စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့်စက်မှုဝန်ကြီးဌာန

အဖွဲ့ဝင်
(၁၄)

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

နည်းပညာ၊သက်မွေးပညာ နှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန

အဖွဲ့ဝင်
(၁၅)

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

ကျန်းမာရေး လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဦးစီးဌာန

ကျန်းမာရေး နှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန

အဖွဲ့ဝင်
(၁၆)

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

အဆောက်အဦဦးစီးဌာန

ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

အဖွဲ့ဝင်
(၁၇)

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန

လူမှုဝန်ထမ်း၊ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေး ဝန်ကြီးဌာန

အဖွဲ့ဝင်
(၁၈)

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

ဟိုတယ် နှင့် ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန

အဖွဲ့ဝင်
(၁၉)

ဥက္ကဋ္ဌ

ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ ကုန်သည်များ နှင့် စက်မှုလက်မှု

လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းချုပ်

အဖွဲ့ဝင်
(၂၀)

ဥက္ကဋ္ဌ

မြန်မာနိုင်ငံ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း

အဖွဲ့ဝင်
(၂၁)

ဥက္ကဋ္ဌ

မြန်မာနိုင်ငံ စက်မှုကုန်ထုတ်လုပ်သူများအသင်း

အဖွဲ့ဝင်
(၂၂)

ဥက္ကဋ္ဌ

မြန်မာနိုင်ငံ အင်ဂျင်နီယာအသင်း

အဖွဲ့ဝင်
(၂၃)

ဥက္ကဋ္ဌ

မြန်မာနိုင်ငံ သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ်

အဖွဲ့ဝင်
(၂၄)

ဥက္ကဋ္ဌ

မြန်မာနိုင်ငံ ကွန်ပျူတာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း

အဖွဲ့ဝင်
(၂၅)

ဥက္ကဋ္ဌ

မြန်မာနိုင်ငံ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း
အဖွဲ့ဝင်
(၂၆)

ဥက္ကဋ္ဌ

မြန်မာနိုင်ငံ ဗိသုကာအသင်း


အဖွဲ့ဝင်

(၂၇)

ဥက္ကဋ္ဌ

မြန်မာနိုင်ငံ ခရီးသွားလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်

အဖွဲ့ဝင်
(၂၈)

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန

အလုပ်သမား၊လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန

အတွင်းရေးမှူး
(၂၉)

ညွှန်ကြားရေးမှူး

ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဌာနခွဲ

အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန

အလုပ်သမား၊လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန
တွဲဖက် အတွင်းရေးမှူး

 

(၂) ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးအကဲဖြတ်ရေးနှင့်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးကော်မတီ၏ အဖွဲ့ဝင်များ

စဉ် အမည် ၊ ရာထူး

တာဝန်

(၁)

ဦးသိန်းဆွေ

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်
စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
စက်မှုဝန်ကြီးဌာန

ဥက္ကဋ္ဌ

(၂)

ဦးကျော်ကျော်လွင်

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန

အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

အဖွဲ့ဝင်
(၃)

ဒေါက်တာမျိုးထိုက်

ညွှန်ကြားရေးမှူး

လျှပ်စစ်စစ်ဆေးရေးဌာန

စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန

စက်မှုဝန်ကြီးဌာန

အဖွဲ့ဝင်

(၄)

ဦးကျော်ဇင်ဦး

ညွှန်ကြားရေးမှူး

ဘွိုင်လာစစ်ဆေးရေးဌာန

စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန

စက်မှုဝန်ကြီးဌာန

အဖွဲ့ဝင်
(၅)

ဒေါ်ခင်မာအေး

ညွှန်ကြားရေးမှူး (ငြိမ်း)

အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန

အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

အဖွဲ့ဝင်
(၆)

ဒေါ်မြမြသက်

ညွှန်ကြားရေးမှူး
ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဌာနခွဲ
အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန၊
အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

အဖွဲ့ဝင်
(၇)

ဒေါ်လှလှသွယ်

အင်ဂျင်နီယာချုပ် (မြို့ပြ)

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

အဖွဲ့ဝင်
(၈)

ဦးမိုးအောင်

အထွေထွေမန်နေဂျာ (အင်ဂျင်နီယာ)

မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း

သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန

အဖွဲ့ဝင်
(၉)

ဦးအောင်စိုး

ညွှန်ကြားရေးမှူး

ဗဟိုသင်တန်းကျောင်း (မိတ္ထီလာ)

စက်မှုလယ်ယာဦးစီးဌာန

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန

အဖွဲ့ဝင်
(၁၀)

ဒေါက်တာကျော်စံဝင်း

ပါမောက္ခ

အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (သရက်)

နည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန

သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန

အဖွဲ့ဝင်
(၁၁)

ဦးမြင့်ကျော်

စက်ရုံမှူး (ထွေ/ဂျာ)

မြန်မာ့သင်္ဘောကျင်းလုပ်ငန်း

ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

အဖွဲ့ဝင်
(၁၂)

ဒေါက်တာစံထွန်းဝေ

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး

တိရစ္ဆာန်အစာဖွံ့ဖြိိုးမှုဌာနစု

တိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးဌာနခွဲ

မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာန

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန

 

အဖွဲ့ဝင်
(၁၃)

ဒေါက်တာနွယ်နီစိန်မြင့်

လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး

သူနာပြုဌာနခွဲ

ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် 

ဌာန၊ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန

အဖွဲ့ဝင်
(၁၄)

ဦးအောင်ဖြိုးလွင်

လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး

လေ့ကျင့်ရေးနှင့် ပညာပေးရေးဌာနခွဲ

ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန

အဖွဲ့ဝင်
(၁၅)

ဦးဝင်းကျော်

လက်ထောက်ကထိက

ဗဟိုပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ဌာန

အဖွဲ့ဝင်
(၁၆)

ဦးအုန်းမြင့်

ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ

မြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာအသင်းချုပ်

အဖွဲ့ဝင်
(၁၇)

ဦးကြည်လွင်

ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီဝင်

တွဲဖက်ဘဏ္ဍာရေးမှူး

မြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာအသင်းချုပ်

အဖွဲ့ဝင်
(၁၈)

ဦးမင်းစိုး

ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီ

မြန်မာနိုင်ငံအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အတိုင်ပင်ခံ အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့

အဖွဲ့ဝင်
(၁၉)

ဒေါ်စံစံ

ညွှန်ကြားရေးမှူး (ငြိမ်း)

စက်မှုဝန်ကြီးဌာန

အဖွဲ့ဝင်
(၂၀)

ဦးရဲရင့်ဝင်း

ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ

မြန်ာမာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာအသင်းချုပ်

အဖွဲ့ဝင်
(၂၁)

ဒေါက်တာအေးအေးသင်း

တွဲဖက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး

မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာအသင်းချုပ်

အဖွဲ့ဝင်
(၂၂)

ဒေါ်ခိုင်ခိုင်နွယ်

တွဲဖက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး

ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံကုန်သည်များနှင့် 

စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ်

အဖွဲ့ဝင်
(၂၃)

ဦးအောင်ကိုဝင်း

ညွှန်ကြားရေးမှူး

စက်မှုစစ်ဆေးရေးဌာန

စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန

စက်မှုဝန်ကြီးဌာန

အတွင်းရေးမှူး

 

(၃) အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာလေ့ကျင့်ရေးကော်မတီ၏အဖွဲ့ဝင်များ

စဉ် အမည် ၊ ရာထူး

တာဝန်

(၁) ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်
နည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန

ဥက္ကဋ္ဌ

(၂)

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာန

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

အဖွဲ့ဝင်
(၃)

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

သမဝါယမဦးစီးဌာန

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

အဖွဲ့ဝင်

(၄)

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်
စက်မှုလယ်ယာဦးစီးဌာန 

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

အဖွဲ့ဝင်
(၅)

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်
စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန 

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

အဖွဲ့ဝင်
(၆)

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်
ပို့ဆောင်ရေးဦးစီးဌာန

ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

အဖွဲ့ဝင်
(၇)

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်
သတင်းအချက်အလက်နှင့် နည်းပညာဦးစီးဌာန

ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

အဖွဲ့ဝင်
(၈) ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်
စက်မှုနည်းပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန
စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
အဖွဲ့ဝင်
(၉)

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်
စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
စီမံကိန်း ၊ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန

အဖွဲ့ဝင်
(၁၀)

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

ဟိုတယ် နှင့် ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန

အဖွဲ့ဝင်
(၁၁)

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

ကျန်းမာရေး လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဦးစီးဌာန

ကျန်းမာရေး နှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန

အဖွဲ့ဝင်
(၁၂)

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

အဆောက်အဦဦးစီးဌာန

ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

အဖွဲ့ဝင်
(၁၃)

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန

လူမှုဝန်ထမ်း၊ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေး ဝန်ကြီးဌာန

အဖွဲ့ဝင်
(၁၄) ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်
ပညာရေးနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန
အဖွဲ့ဝင်
(၁၅)

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန

အလုပ်သမား၊လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန

အဖွဲ့ဝင်
(၁၆)

ညွှန်ကြားရေးမှူး

ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဌာနခွဲ

အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန

အလုပ်သမား၊လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန
အဖွဲ့ဝင်
(၁၇)

ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး

မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း

သယံဇာတ နှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန

အဖွဲ့ဝင်
(၁၈)

ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး

သတ္တုတွင်းဦးစီးဌာန

သယံဇာတ နှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန

အဖွဲ့ဝင်
(၁၉)

ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး

လျှပ်စစ်ဓါတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်း

လျှပ်စစ် နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန

အဖွဲ့ဝင်
(၂၀)

ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး

ရေနံနှင့် သဘာဝဓါတ်ငွေ့စီမံရေးဦးစီးဌာန

လျှပ်စစ် နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန

အဖွဲ့ဝင်
(၂၁)

ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး

မြန်မာ့သင်္ဘောကျင်းလုပ်ငန်း

ပို့ဆောင်ရေး နှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

အဖွဲ့ဝင်
(၂၂)

ဥက္ကဋ္ဌ

ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ ကုန်သည်များ နှင့် စက်မှုလက်မှု

လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းချုပ်

အဖွဲ့ဝင်
(၂၃)

ဥက္ကဋ္ဌ

မြန်မာနိုင်ငံ အင်ဂျင်နီယာအသင်း

အဖွဲ့ဝင်
(၂၄) ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီ
မြန်မာနိုင်ငံ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အတိုင်ပင်ခံ အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့
အဖွဲ့ဝင်
(၂၅) ဥက္ကဋ္ဌ
မြန်မာနိုင်ငံ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း

 
 

အဖွဲ့ဝင်

(၂၆)

ဥက္ကဋ္ဌ

မြန်မာနိုင်ငံ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း
 

အဖွဲ့ဝင်
(၂၇)

ဥက္ကဋ္ဌ

မြန်မာနိုင်ငံ စက်မှုကုန်ထုတ်လုပ်သူများအသင်း

အဖွဲ့ဝင်
(၂၈)

ဥက္ကဋ္ဌ

မြန်မာနိုင်ငံ သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း

အဖွဲ့ဝင်
(၂၉)

ဥက္ကဋ္ဌ

မြန်မာနိုင်ငံ ဗိသုကာအသင်း
 

အဖွဲ့ဝင်
(၃၀)

ဥက္ကဋ္ဌ

မြန်မာနိုင်ငံ ခရီးသွားလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်

အဖွဲ့ဝင်
(၃၁)

AGTI အသင်း

အဖွဲ့ဝင်
(၃၂) THS အသင်း အဖွဲ့ဝင်
(၃၃) သက်ဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ အဖွဲ့ဝင်
(၃၄)

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

နည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန

အတွင်းရေးမှူး

 

(၄) အလုပ်အကိုင် ကျွမ်းကျင်မှု“စံ”သတ်မှတ်ရေးကော်မတီများ၏ အဖွဲ့ဝင်များ

ကော်မတီ(၁၆)ဖွဲ့၏ အဖွဲ့ဝင်များ

၁။ စီးပွားရေးနှင့် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင် ကျွမ်းကျင်မှု“စံ”သတ်မှတ်ရေးကော်မတီ

၂။ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအလုပ်အကိုင် ကျွမ်းကျင်မှု“စံ”သတ်မှတ်ရေးကော်မတီ
၃။ မွေးမြူရေးနှင့် ရေလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင် ကျွမ်းကျင်မှု“စံ”သတ်မှတ်ရေးကော်မတီ 
၄။ ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအလုပ်အကိုင်ကျွမ်းကျင်မှု “စံ”သတ်မှတ်ရေးကော်မတီ
၅။ သစ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်ကျွမ်းကျင်မှု “စံ”သတ်မှတ်ရေးကော်မတီ
၆။ သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်ကျွမ်းကျင်မှု“စံ”သတ်မှတ်ရေးကော်မတီ
၇။ လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်ကျွမ်းကျင်မှု“စံ”သတ်မှတ်ရေးကော်မတီ
၈။ ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်ကျွမ်းကျင်မှု “ စံ”သတ်မှတ်ရေး ကော်မတီ

၉။ သတ္တုနှင့် အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအလုပ်အကိုင် ကျွမ်းကျင်မှု“စံ”သတ်မှတ်ရေးကော်မတီ

၁၀။ ကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအလုပ်အကိုင်ကျွမ်းကျင်မှု “စံ”သတ်မှတ်ရေးကော်မတီ 

၁၁။ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်ကျွမ်းကျင်မှု “စံ”သတ်မှတ်ရေးကော်မတီ 

၁၂။ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအလုပ်အကိုင် ကျွမ်းကျင်မှု“စံ” သတ်မှတ်ရေးကော်မတီ 

၁၃။ လူမှုဝန်ထမ်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်ကျွမ်းကျင်မှု “စံ” သတ်မှတ်ရေး ကော်မတီ 

၁၄။ ITလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်ကျွမ်းကျင်မှု “စံ” သတ်မှတ်ရေးကော်မတီ

၁၅။ ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်ကျွမ်းကျင်မှု “စံ” သတ်မှတ်ရေးကော်မတီ
၁၆။ လုံခြုံရေး လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင် ကျွမ်းကျင်မှု "စံ" သတ်မှတ်ရေးကော်မတီ

 

(၅) အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ သင်ရိုးညွှန်းတမ်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအဖွဲ့များ

သင်ရိုးညွှန်းတမ်းအကောင်အထည်ဖော်ရေးအဖွဲ့များ

စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းအကောင်အထည်ဖော်ရေးအဖွဲ့

ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းအကောင်အထည်ဖော်ရေးအဖွဲ့
လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းအကောင်အထည်ဖော်ရေးအဖွဲ့
ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းအကောင်အထည်ဖော်ရေးအဖွဲ့
ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းအကောင်အထည်ဖော်ရေးအဖွဲ့
IT လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းအကောင်အထည်ဖော်ရေးအဖွဲ့
မွေးမြူရေးနှင့်ရေလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းအကောင်အထည်ဖော်ရေးအဖွဲ့
ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းအကောင်အထည်ဖော်ရေးအဖွဲ့
သတ္တုနှင့်အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းအကောင်အထည်ဖော်ရေးအဖွဲ့
သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းအကောင်အထည်ဖော်ရေးအဖွဲ့
ရေနံနှင့် သဘာဝဓါတ်ငွေ့လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းအကောင်အထည်ဖော်ရေးအဖွဲ့
စီးပွားရေးနှင့် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများဆိုင်ရာ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းအကောင်အထည်ဖော်ရေးအဖွဲ့
လူမှုဝန်ထမ်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းအကောင်အထည်ဖော်ရေးအဖွဲ့
ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းအကောင်အထည်ဖော်ရေးအဖွဲ့
သစ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းအကောင်အထည်ဖော်ရေးအဖွဲ့