အမျိုးသားအဆင့် ကျွမ်းကျင်မှုအရည်အချင်း မူဘောင်

၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ လုပ်သားများ ကျွမ်းကျင်မှု “စံ” သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းရေးအဖွဲ့ကို တည်ထောင်ခဲ့ပြီး အာဆီယံနိုင်ငံများနည်းတူ အာဆီယံ နိုင်ငံများအတွင်း ကျွမ်းကျင်မှုအသိအမှတ်ပြုရေးစီမံကိန်းကို အခြေပြု၍ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အမျိုးသားအဆင့် ကျွမ်းကျင်မှုအရည်အချင်းမူဘောင်ကို အောက်ပါအတိုင်း သတ်မှတ်ခဲ့ကြပါသည်-

အလုပ်အကိုင် ကျွမ်းကျင်အဆင့် အမျိုးသားအဆင့် ကျွမ်းကျင်မှု အရည်အချင်း သတ်မှတ်ချက် သက်ဆိုင်ရာအလုပ်အကိုင်အတွက် ရှိရမည့် ကျွမ်းကျင်မှု၊ အသိပညာနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်
အသင့်အတင့် ကျွမ်းကျင် အဆင့် (၁) လက်မှတ်

(၁)   လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အခြေခံအသိပညာရှိခြင်း၊

(၂)   ရိုးစင်းသော၊ အခြေခံကျသော ပုံမှန်ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များအား လုပ်ငန်း ညွှန်ကြားချက်နှင့်အညီ ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း၊

(၃)   လုပ်ငန်းခွင် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များအား နားလည်ခြင်းနှင့် လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၄)   ညွှန်ကြားချက်များအား မှတ်သားခြင်းနှင့် လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်း၊

()   လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များအား မှတ်သားခြင်းနှင့် ပြန်လည်တင်ပြခြင်း၊

(၆) ပေးအပ်သော လုပ်ငန်းတာဝန်များ၏ ရလဒ် ကောင်းမွန်ရေးကို တာဝန်ယူနိုင်ခြင်း။
ကျွမ်းကျင် အဆင့် (၂) လက်မှတ်

(၁)  သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းဧရိယာအတွက် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အသိပညာပြည့်ဝစွာရှိခြင်း၊

(၂)   သတ်မှတ်တာဝန်ပေးထားသော လုပ်ငန်းစဉ်အမျိုးမျိုးအား လက်တွေ့ကျွမ်းကျင်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း၊

(၃)   တာဝန်ပေးထားသော လုပ်ငန်းစဉ်များမှ ပုံမှန်ဆောင်ရွက်ရမည့် တာဝန်ဝတ္တရားများ သာမက ပုံမှန်မဟုတ်သော သို့မဟုတ် ခက်ခဲနက်နဲသောလုပ်ငန်းများကိုပါ တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း၊

(၄)   လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်များအား မှတ်သားခြင်းနှင့် လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၅)   လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များအား မှတ်တမ်းပြုစုခြင်းနှင့် ပြန်လည်တင်ပြခြင်း၊

(၆)     ပေးအပ်သောလုပ်ငန်းတာဝန်၏ ရလဒ်နှင့် အရည်အသွေးကို တာဝန်ယူနိုင်ခြင်း။
အဆင့်မြင့်ကျွမ်းကျင် အဆင့် (၃) လက်မှတ်

(၁)   လုံလောက်သော လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အသိပညာပြည့်ဝစွာရှိခြင်း၊

(၂)   လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ဘက်စုံအဆင့်မြင့် ကျွမ်းကျင်မှုရှိခြင်းနှင့် လက်တွေ့အသုံးချနိုင်ခြင်း၊

(၃)   ကြုံတွေ့ရလေ့ရှိသော သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းပြဿနာ အမျိုးမျိုးအား ကောင်းစွာ ဖြေရှင်းနိုင်ခြင်း၊

(၄)   လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ၊ အခက်အခဲများနှင့် ရလဒ်များအား စိစစ် သုံးသပ်၍ အဆုံးအဖြတ် ပေးနိုင်ခြင်း၊ လိုအပ်သော ညွှန်ကြားပြသမှု ပေးနိုင်ခြင်း၊

(၅)     လုပ်ငန်းရလဒ်အတွက် တာဝန်ယူနိုင်ရုံသာမက လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းရှိ သက်ဆိုင်သော အခြားလုပ်သားများ၊ လုပ်ငန်းအဖွဲ့ဝင်များ၏ လုပ်ငန်းရလဒ်အတွက်ပါ တာဝန်ယူ နိုင်ခြင်း။ 
ကြီးကြပ်သူ/ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင် အဆင့် (၄) လက်မှတ်

(၁)   ကျယ်ပြန့်သော လုပ်ငန်းအသိပညာရှိခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်သောလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ သီအိုရီ အယူအဆအား အသုံးချနိုင်ခြင်း၊

(၂)   ကြုံတွေ့ရလေ့ရှိသောနှင့် ပုံမှန်ကြုံတွေ့နေကျမဟုတ်သော သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်း အခက်အခဲပြဿနာများအား ဖြေရှင်းနိုင်ခြင်း၊

(၃)   သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းဧရိယာအတွက် ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် အသိပညာများအား ဆီလျော်စွာ အသုံးချ၍ ဦးဆောင် လမ်းညွှန်မှုပေးနိုင်ခြင်း၊

(၄)   လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များအား သိရှိခြင်း၊ ခြုံငုံနားလည်ခြင်းနှင့် စိစစ်သုံးသပ် အကဲဖြတ်နိုင်ခြင်း၊

(၅)   လုပ်ငန်းအရည်အသွေး၊ လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအား ကောင်းစွာနားလည်ခြင်းနှင့် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း၊

(၆)   လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းရှိ ၄င်းနှင့်သက်ဆိုင်သော လုပ်သားများ၊ လုပ်ငန်းအဖွဲ့ဝင်များအား ကြီးကြပ်အုပ်ချုပ်နိုင်ခြင်း၊

(၇)     လုပ်ငန်းရလဒ်များအား လျာထားချက်နှင့်အညီ ပြည့်မီရေးအတွက် တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း။