မြန်မာနိုင်ငံလုပ်သားများ ကျွမ်းကျင်မှုစံသတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းရေးအဖွဲ့

မျှော်မှန်းချက်

 • ဒေသတွင်းသာမက နိုင်ငံတကာနှင့် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရှိသော ကျွမ်းကျင်မှု အခြေပြုလုပ်သားထုတစ်ရပ် ပေါ်ထွန်းရေး

လုပ်ငန်းစဉ်

 • လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းရှိ အလုပ်သမားများ၏ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုအား အသိအမှတ်ပြုရန်၊
 • လုပ်သားဈေးကွက်လိုအပ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီသော အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် အလုပ်အကိုင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအား အထောက်အကူပြုရန်၊
 • အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးအကဲဖြတ်ရေး စံချိန်စံညွှန်းများနှင့် အမျိုးသားအဆင့် ကျွမ်းကျင်မှု "စံ" အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ထုတ်ပေးခြင်းစနစ်များအား သတ်မှတ်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရန်၊
 • မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကျွမ်းကျင်လုပ်သားအရေအတွက်နှင့် အရည်အသွေးကို မြှင့်တင်ပေးရန်နှင့် ထိုမှတဆင့် ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများ၏ လူနေမှုအဆင့်အတန်းနှင့် ကျွမ်းကျင်မှု များ တိုးတက်စေရန်၊ 

ဦးတည်ချက်

 • ကျွမ်းကျင်မှု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် လုပ်သားဈေးကွက် လိုအပ်ချက်များကို လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်း
 • သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းကဏ္ဍ ကော်မတီများမှ လုပ်သားဈေးကွက် လိုအပ်ချက်ပေါ် မူတည်၍ အမျိုးသားအဆင့် ကျွမ်းကျင်မှု "စံ" များအားရေးဆွဲသတ်မှတ်ခြင်း
 • ကျွမ်းကျင်မှု စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ရေးဌာနများအား အသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့် အရည်အသွေး အာမခံချက်ရှိရေး အစီအမံများ ဆောင်ရွက်ခြင်း
 • ကျွမ်းကျင်မှု လေ့ကျင့်ရေး သင်တန်းဌာနများအား အသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့် အရည်အသွေး အာမခံချက်ရှိရေး အစီအမံများ ဆောင်ရွက်ခြင်း
 • လုပ်သားများ ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အလေးထားမှု မြင့်မားစေရေး

မူဝါဒ

 • ဒေသတွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရှိသည့် စွမ်းရည်ပြည့်ဝသည့် လုပ်သားထုတစ်ရပ် ပေါ်ထွန်းစေရန် အလို့ငှာ အမျိုးသားအဆင့် အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ လုပ်ရည်ကိုင်ရည် “စံ” များနှင့် လုပ်ရည်ကိုင်ရည် “စံ” အခြေပြုစစ်ဆေးအကဲဖြတ်လုပ်ငန်းစဉ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးအတွက် ဟန်ချက်ညီစဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေနိုင်မည့် စနစ်ကျသော စီမံခန့်ခွဲခြင်းနည်းလမ်းများကို အသုံးပြုခြင်း၊ ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ပါဝင်သင့် ပါဝင်ထိုက်သူအားလုံး ပူးပေါင်းပါဝင်လာစေခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ပါမည်
 • နိုင်ငံတော်မှ ပြဋ္ဌာန်းထားသော လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် သက်ဆိုင်သည့် ဥပဒေနှင့် နည်းဥပဒေများကို လိုက်နာပါမည်
 • လုပ်ငန်းစဉ် ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်မြင်စေရန် ကြိုးစားဆောင်ရွက်ပါမည်
 • လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်သက်ဆိုင်သည့် လူ၊ ပုဂ္ဂိုလ်၊ အဖွဲ့အစည်းတို့၏ မျှော်လင့်ချက်တို့ကို သိရှိပြီး ၎င်းတို့၏ ကျေနပ်မှုရအောင် ကြိုးစားဆောင်ရွက်ပါမည်