လုပ်ငန်းနယ်ပယ်အလိုက် အမျိုးသားအဆင့် ကျွမ်းကျင်မှု စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ရေး ဌာနများနှင့် သင်တန်းဌာနများ၏
အချက်အလက်များကို ဤစာမျက်နှာမှတဆင့် ရယူလေ့လာ၊ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

Check your assessment schedule

HERE!