လျှောက်ထားခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် လိုအပ်သောအစီရင်ခံစာပုံစံများ