ကရင်ပြည်နယ်

NSSA မှ ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးသည် Assesseor Training(Methodology) သင်တန်း ၁၅.၁၀.၂၀၁၈ ရက်နေ့မှ ၁၉.၁၀.၂၀၁၈ ရက်နေ့အထိ