ကရင်ပြည်နယ်

ကရင်ပြည်နယ် ကျေးလက်အခြေပြု သက်မွေးပညာသင်တန်း လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ဒုတိယအကြိမ် အိမ်တွင်း လျှပ်စစ်သွယ်တန်းသူ သင်တန်းအား ဘားအံမြို့ အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေး ဦးစီးဌာန၊ ကျွမ်းကျင်မှုလေ့ကျင့်ရေး သင်တန်းကျ