လမ်းညွှန် မြေပုံ

ဤစာမျက်နှာတွင် လုပ်ငန်းနယ်ပယ်အလိုက် ကျွမ်းကျင်မှု စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မှု ခံယူနိုင်သော အမျိုးသားအဆင့် ကျွမ်းကျင်မှု စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ရေး ဌာနများ၏ လိပ်စာများ၊ Training Center များ၏ လိပ်စာများ၊ မြန်မာနိုင်ငံ လုပ်သားများ ကျွမ်းကျင်မှုစံသတ်မှတ် ပြဋ္ဌာန်းရေးအဖွဲ့၏ ရုံးများ၊ အထောက်အကူပြု ရုံးများစသည့် လိပ်စာများကို စုစည်းဖော်ပြထားသည်။ Google Map ဖြင့်လည်း ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

စွမ်းဟိုတယ်

ဧရာ၀တီတိုင်း

စွမ်းဟိုတယ်

ကျွမ်းကျင်မှုလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းကျောင်း (ပုသိမ်)

ဧရာ၀တီတိုင်း

ကင်းမလင်းကျွန်းအကွက်အမှတ် (၅၂)၊ အမှတ် (၁၃) ရပ်ကွက်၊ ပုသိမ်မြို့

အမေးဇင်း အကယ်ဒမီ

ဧရာ၀တီတိုင်း

အမေးဇင်း အကယ်ဒမီ

အမှတ်(၁)၊ စက်မှုသင်တန်းကျောင်း (ဆင်တဲ)

ပဲခူးတိုင်း

အမှတ်(၁)၊ စက်မှုသင်တန်းကျောင်း (ဆင်တဲ)

လက်ဝါးအထည်ချုပ် သင်တန်းကျောင်း (ရေနီ)

ပဲခူးတိုင်း

လက်ဝါးအထည်ချုပ် သင်တန်းကျောင်း (ရေနီ)

အမှတ် (၃) စက်မှုသင်တန်းကျောင်း (သာဂရ)

ပဲခူးတိုင်း

အမှတ် (၃) စက်မှုသင်တန်းကျောင်း (သာဂရ)

မိုင်ပေါ့လီမိတက်

ပဲခူးတိုင်း

အမှတ်(၂၀)၊ ဇုံ(၂)၊ ဥဿာ(၉)ရပ်ကွက်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး

ဆုစ်စတားအထည် ချုပ်စက်ရုံ

ပဲခူးတိုင်း

အမှတ်(၂)၊ တိုက်ကြီးဖောင်ကြီး လမ်း၊ ညောင်အင်းလမ်းဆုံ၊ ပဲခူးစက်မှုဇုံ၊ ပဲခူးမြို့၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး။

ယန်စီကျန်အထည် ချုပ်စက်ရုံ

ပဲခူးတိုင်း

ယန်စီကျန်အထည် ချုပ်စက်ရုံ

ကျွမ်းကျင်မှုလေ့ကျင့်ရေး သင်တန်းကျောင်း (ဘားအံ)

ကရင်ပြည်နယ်

လှာကမြင်ကွက်သစ်၊အဆင့်မြင့်ဘောလုံးကွင်းအနီး၊ဘားအံမြို့