ကျွမ်းကျင်မှု စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ရေးဌာနများ

မြန်မာနိုင်ငံ လုပ်သားများ ကျွမ်းကျင်မှု “စံ” သတ်မှတ် ပြဋ္ဌာန်းရေးအဖွဲ့သည် ကျွမ်းကျင်မှု စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ရေး အစီအစဉ်များကို သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းနယ်ပယ် အသီးသီးအတွက် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးလျက် ရှိပါသည်။ ဤအစီအစဉ်များကို ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ကျွမ်းကျင်မှု စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ရေးနှင့် အသိအမှတ်ပြုရေးကော်မတီသည် မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ရေးဌာနများအား တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုလျက် ရှိပါသည်။

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ နိုဝင်ဘာလအထိ တိုင်းဒေသကြီ/ ပြည်နယ်အသီးသီး၌ လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်ပေါ်မူတည်၍ NSSA အသိအမှတ်ပြုပြီးဖြစ်သော ကျွမ်းကျင်မှု စစ်ဆေး အကဲဖြတ်ရေးဌာနပေါင်း ၁၉၈ ခု ရှိပါသည်။ ၎င်းဌာနများ အားလုံးကို NSSA ၏ အတည်ပြုချက်ဖြင့် ကျွမ်းကျင်မှု စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ရေးနှင့် အသိအမှတ်ပြုရေး ကော်မတီမှ အသိအမှတ်ပြု (accreditation) ပေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ (အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရရှိပြီးသော စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ရေးဌာနများ၏အချက်အလက် အသေးစိတ်ကို ရှာဖွေလိုပါက)

 

အသိအမှတ်ပြု ရရှိရန်လိုအပ်ချက်များ (လျှောက်ထားလိုပါကသိရှိရန်အချက်များလျှောက်လွှာပုံစံ)

(က)  အဆောက်အဦနှင့် အခြေခံလိုအပ်ချက်များ

          (၁) ဖြေဆိုသူများအတွက်လုံလောက်ဆီလျော်သောနေရာ အကျယ်အဝန်းရှိခြင်း ၊

          (၂)  အလင်းရောင်နှင့် လေဝင်လေထွက် ကောင်းမွန်ခြင်း ၊

                (၂.၁) အကဲဖြတ်စစ်ဆေးမည့် နေရာသည် အလင်းရောင် လုံလောက်မှု ရှိ / မရှိ

                (၂.၂) လေအေးပေးစက် တပ်ဆင်ထားခြင်း ရှိ/မရှိ (လိုအပ်ပါက)

                (၂.၃) ပန်ကာများ / လေမှုတ်စက်များ ရှိ/မရှိ (လိုအပ်ပါက)

         (၃) လိုအပ်သော အခန်းနှင့် ပရိဘောဂများ ရှိခြင်း

                (၃.၁)   ပစ္စည်းသိုလှောင်ရန် စတိုခန်းနှင့် သိုလှောင်ထားရှိရန် နေရာများ ရှိ/မရှိ

                (၃.၂)    စာတွေ့၊ လက်တွေ့ စစ်ဆေးမည့် အခန်းများသည် တစ်ကြိမ်လျှင် ဖြေဆိုမည့်သူ အရေအတွက်နှင့် သင့်လျော်ခြင်း ရှိ/မရှိ

                (၃.၃)   စားပွဲနှင့် ကုလားထိုင်များ လုံလောက်သော အရေအတွက် ရှိ/မရှိ

                (၃.၄)   သန့်စင်ခန်းများ အလုံအလောက်ရှိ /မရှိ ၊ သန့်စင်ခြင်း ရှိ/မရှိ ၊ သင့်တော်သော နေရာတွင် ရှိ/မရှိ

          (၄) စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ရာတွင် အသုံးပြုမည့် စက်ပစ္စည်း၊ လက်သုံး ကိရိယာများ ၊ သုံးကုန်ပစ္စည်း နှင့် ကုန်ကြမ်းများ ရှိခြင်း

                 (၄.၁) လျှောက်ထားသော NSSA Level နှင့် ကိုက်ညီသည့် စက်ပစ္စည်းများ၏ အရေအတွက် နှင့်အရည်အသွေး ပြည့်စုံမှု ရှိ/မရှိ

                 (၄.၂) လက်သုံးကိရိယာများ ပြည့်စုံမှု ရှိ/မရှိ

                 (၄.၃) သုံးကုန်နှင့် ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများ ပြည့်စုံမှု ရှိ/မရှိ

         (၅) လုပ်ငန်းခွင် ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေးဆိုင်ရာ အစီအမံများ ထားရှိခြင်း

                (၅.၁)   ရှေးဦး သူနာပြု / ဆေးသေတ္တာ ရှိ/မရှိ

                (၅.၂)   ဝင်ပေါက်ထွက်ပေါက်များ ဆီလျော်သော ကျယ်ဝန်းမှု ရှိ/မရှိ

                (၅.၃)   စက်ပစ္စည်းကိရိယာများထားရှိမှု နှင့် အကဲဖြတ်စစ်ဆေးခံရမည့်နေရာ ၏ စနစ်ကျမှု ရှိ/မရှိ

                (၅.၄)   မီးသတ်ဆေးဘူးများအား သင့်လျော်သောနေရာတွင် တပ်ဆင်ထားရှိခြင်း ရှိ/ မရှိ ၊ အသုံးပြုနိုင်သော အခြေအနေ ရှိ/မရှိ

 

(ခ)   စီမံခန့်ခွဲမှု ဆိုင်ရာ အခြေခံ လိုအပ်ချက်များ

         (၁)  စာရွက်စာတမ်း အထောက်အထား လိုအပ်ချက်

                (၁.၁)   ကုမ္ပဏီ မှတ်ပုံတင်

                (၁.၂)    စီးပွားရေးလုပ်ငန်း လုပ်ပိုင်ခွင့် လိုင်စင်

                (၁.၃)   အခြား မှတ်ပုံတင်

                (၁.၄)   အဆောက်အဦ နေရာ Layout ပုံကြမ်း

       (၂)  ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ဆက်စပ် အထောက်အကူပြု ပစ္စည်းကိရိယာများ

               (၂.၁)    တယ်လီဖုန်း

               (၂.၂)     အင်တာနက် ၊ ဖက်စ်

               (၂.၃)    ကွန်ပြူတာနှင့် ဆက်စပ်အသုံးအဆောင်များ

      (၃)  ဝန်ထမ်းရေးရာ

               (၃.၁)   မန်နေဂျာ

               (၃.၂)    ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရမည့် တာဝန်ခံ

               (၃.၃)   ငွေကိုင်စာရေးဝန်ထမ်း

               (၃.၄)   ကွန်ပြူတာနှင့် အချက်အလက်သွင်း ဝန်ထမ်း